Regulamin

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.hospicjumstroze.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
2. Serwis hospicjumstroze.pl jest prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (zwaną dalej FPON) z siedzibą w Stróżach, identyfikującą się numerami: NIP: 7381778443, REGON: 491860140 i KRS: 0000028676
3. Strona internetowa umożliwia:
a) zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
b) przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
c) dołączenie do list mailingowych Fundacji.
4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.hospicjumstroze.pl
7. Regulamin w aktualnej wersji jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

§ 2. INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

§ 3. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN PRZEZ STRONĘ WWW

1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji, oprócz metody przelewu na konto FPON, możliwe jest za pośrednictwem
Operatora płatności. Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro
61-894 Poznań identyfikująca się numerami NIP  7773061579, REGON 300878437, 
2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a) przelewu elektronicznego;
b) karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c) przelewu tradycyjnego.
3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania
4. Tpay nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od FPON prowizję w wysokości 0.39 PLN + 1.59% od każdej płatności.
5. Zasady zgłaszania reklamacji dostępne w regulaminie Operatora płatności na stronie:
https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania
6. FPON jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

 

§ 4. DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

1. Dołączenie do listy mailingowej FPON (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe, a także aktualności dot. Fundacji.
2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego newslettera.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. FPON zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2010 r., ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
2. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.hospicjumstroze.pl. znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu.
3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej RODO) informuję, iż:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach;
b) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: info@fpon.org;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
I. Zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. umowa darowizny, przepisy Kodeksy cywilnego, w szczególności dot. Darowizn. Dane zebrane w tym zakresie będą przetwarzane przez okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT.
II. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi. Dane zebrane w tym zakresie będą przetwarzane okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
III. Kontaktowania się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie.
IV. Informowania o realizacji celów statutowych organizacji, w tym informowania o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji, o ile darczyńca nie sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na utrzymywaniu stałego kontaktu z organizacją społeczną w związku z jej celami statutowymi. Dane zebrane w tym zakresie przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie dane osobowe darczyńców mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO).
V. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO). Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa, tj. do końca roku kalendarzowego po upływie 6 letniego okresu przedawnienia (art. 118 Kodeksu cywilnego).
VI. Informowania o realizacji celów statutowych organizacji oraz o możliwości wspierania działalności organizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z organizacją w związku z jej celami statutowymi. Dane zebrane w tym celu przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych, tj. informowania o realizacji celów statutowych w ramach prowadzonej listy mailingowej, jednak nie dłużej niż do uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
VII. Promocji usług lub towarów oferowanych przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku mailingu promującego usługi lub towary oferowane przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą. Dane zebrane w tym celu przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych, tj. promocji usług i towarów za pośrednictwem listy mailingowej, jednak nie dłużej niż do uwzględnienia cofnięcia przez subskrybenta newslettera zgody na przetwarzania jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych
VIII. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania zgłoszonych przez subskrybentów newslettera sprzeciwów wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane zebrane w tym celu przechowywane będą okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
I. Podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
II. Podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, dostawcy usług prawniczych i doradczych oraz księgowo-kadrowych, dostawcy usług archiwizacyjnych, dostawcy usług kurierskich i pocztowych)
e. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem.
f) W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty ani ewentualne wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego.
h) Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres info@fpon.org
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem FPON deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. FPON może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.